การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ติดต่อสอบถาม กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล โทรภายใน : 42955 / 44511 มือถือ : 065-514-1677
การขอประเมินผลการสอน
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 Checklist แบบตรวจสอบเบื้องต้นเอกสารประกอบประเมินผลการสอน
2 บันทึกข้อความนำส่งเอกสาร
3 ตัวอย่างแผนการสอน
4 ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญรายวิชา
5 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน (ประกาศ-มข. ฉบับที่ 606/2564) Word
6 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน (ประกาศ-มข. ฉบับที่ 606/2564) PDF
7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 119/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ประเมินตำรา ข้าราชการ
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
9 ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสนอตำราฯ ข้าราชการ
แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
10 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 166/2563) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
11 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
12 Checklist เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
13 บันทึกข้อความนำส่งเอกสาร
14 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 120/2564) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
15 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด Click!
ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
16 ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Click !
ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ของ ก.พ.อ. 2563
17 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
18 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
19 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)
20 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
21
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563
1. แบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
3. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ยื่นตำราหรือหนังสือ)
4. หนังสือแจ้งความประสงค์การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
5. หนังสือขอรับรองผลงานทางวิชาการ
6. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
7. แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติฯ (หัวหน้าสาขา)
ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ของ ก.พ.อ. 2560
22 แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
1. แบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
4. แบบรับรองผลงานทางวิชาการ
5. หนังสือแจ้งความประสงค์การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
6. แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
7. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
23 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
24 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
25 แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
26 หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1682 ลงวันที่ 18 ต.ค.61 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
27 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 04)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
28 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.อ. 05)
29 ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
Click !
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
สำหรับข้าราชการ
30 เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560)
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน – ชำนาญงานพิเศษ
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
เอกสารหมายเลข 7 แบบแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปการประเมินข้าราชการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
31 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
32 เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน – ชำนาญงานพิเศษ
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เอกสารหมายเลข 7 หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 9 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เอกสารหมายเลข 10 ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
33 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น