การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
สำหรับข้าราชการ
1 เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560)
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน – ชำนาญงานพิเศษ
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
เอกสารหมายเลข 7 แบบแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปการประเมินข้าราชการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
3 เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน – ชำนาญงานพิเศษ
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เอกสารหมายเลข 7 หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 9 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เอกสารหมายเลข 10 ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น