การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การขอประเมินผลการสอน
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 Checklist แบบตรวจสอบเบื้องต้นเอกสารประกอบประเมินผลการสอน
2 บันทึกข้อความนำส่งเอกสาร
3 ตัวอย่างแผนการสอน
4 ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญรายวิชา
5 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน (ประกาศ-มข. ฉบับที่ 606/2564) Word
6 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน (ประกาศ-มข. ฉบับที่ 606/2564) PDF
7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 119/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ประเมินตำรา ข้าราชการ
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
8 ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสนอตำราฯ ข้าราชการ
แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 166/2563) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
10 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
11 Checklist เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
12 บันทึกข้อความนำส่งเอกสาร
13 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 120/2564) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
14 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด Click!
แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ Word.
ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
15 ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Click !
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ
16 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
17 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561
18 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
19 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
◊ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
◊ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
◊เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ (คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ)
กลุ่มที่ 1
› งานวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
› ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
› ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
› ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
› กรณีศึกษา (case study) 
› งานแปล
› พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
› ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
› ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ใช้ตามเฉพาะด้าน)
› สิทธิบัตร 
› ซอฟต์แวร์
› ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ใช้ตามเฉพาะด้าน)
› ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ใช้ตามเฉพาะด้าน)
› ผลงานนวัตกรรม (ใช้ตามเฉพาะด้าน)
กลุ่มที่ 3
› ตำรา
› หนังสือ
› บทความทางวิชาการ
กลุ่มที่ 4
› ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (เฉพาะด้าน)
› ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (เฉพาะด้าน)
› ผลงานการสอน (เฉพาะด้าน)
› ผลงานนวัตกรรม (เฉพาะด้าน)
› ผลงานศาสนา (เฉพาะด้าน)
22 แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ. 03)  PDF..
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)  PDF.
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ก.พ.อ. 06)  PDF.
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 07)  PDF.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป  PDF. -
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน PDF.
-
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ Word.
แบบรับรองผลงานทางวิชาการ Word.
23 แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
23.1 แบบฟอร์ม (ทั่วไป)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.ว. มข. 03) Word.
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.ว. มข. 03) PDF.
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.ว. มข. 04) Word.
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.ว. มข. 04) PDF.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป  Word.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป PDF.
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ Word.
แบบรับรองผลงานทางวิชาการ Word
หนังสือแจ้งความ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Word.
23.2 แบบฟอร์ม (เฉพาะด้าน)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ก.พ.ว. มข. 06) Word.
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ก.พ.ว. มข. 06)PDF.
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.ว. มข. 07) Word.
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.ว. มข. 07) PDF.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม / ผลงานการสอน / ผลงานนวัตกรรม) Word.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม / ผลงานการสอน / ผลงานนวัตกรรม)PDF.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน แบบร้อยละ (ผลงานสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ / ผลงานศาสนา Word.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน แบบร้อยละ (ผลงานสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ / ผลงานศาสนา)PDF.
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ Word.
แบบรับรองผลงานทางวิชาการWord.
หนังสือแจ้งความ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการWord.
24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
26 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 439/2564) เรื่องการเทียบเกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการนำผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้วมาใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
28 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1955/2564) เรื่อง คำจำกัดความ รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
29 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1956/2564) เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
30 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 
31 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 166/2563) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
32 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3007/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
33 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3007/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
34 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3007/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
35 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3007/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนวปฏิบัติ / หนังสือแจ้งเวียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 หนังสือเวียนที่ อว 660201.1.3.4/ว3395 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ