คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ประจำปีงบประมาณ 2567  โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการพัฒนาสูตรวัสดุปรับปรุงดินจากมูลแมลงเพื่อเพิ่มมูลค่ามูลแมลงและใช้สำหรับเพาะปลูกพืช” ชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดและตั๊กแตนหนองผักชี 69/1 หมู่ 5 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ