นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเปิดตัวโครงการ Ugly Veggies Plus ที่โรงแรม The Athenee Hotel กรุงเทพฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ภาณินี นฤธาราดลย์ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการ “Ugly Veggies Plus การต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยี การตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน” ณ โรงแรม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

ในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อังคณาบ บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล เจ้าของ บริษัท เออาแซดไอโอ จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain และผู้ร่วมลงทุนในโครงการนี้ และ ผู้บริหารโรงแรม The Athenee Hotel Bangkok ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เข้าร่วมงาน

โครงการ Ugly Veggies Plus ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ และทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมวิจัยใน 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการผลิตดินพร้อมปลูกโดยการนำเศษพืชผักมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิต นำโดย รศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา และ อ.ดร.สุขุม เรืองไชย จากสาขาวิชาฟิสิกส์ และโครงการประยุกต์ใช้เศษพืชผักสำหรับการผลิตถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Biodegradable plastics) นำโดย ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล จากสาขาวิชาฟิสิกส์

โครงการ Ugly Veggies Plus ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ Ugly Veggies ที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชผักที่รูปร่างไม่ได้มาตรฐาน แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติ ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จและสามารถลดขยะทางการเกษตรไปได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตามยังมีเศษพืชผักอยู่ประมาณ 5-10 % ที่ยังมิได้รับการใช้ประโยชน์ ทีมผู้วิจัยจึงได้ต่อยอดจากโครงการ Ugly Veggies เกิดเป็นโครงการ Ugly Veggies Plus ขึ้น ซึ่งมีการนำเศษพืชผักไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จนสามารถกำจัดปัญหาขยะจากการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด