พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 DPST CAMP 38

วันที่  24  พฤษภาคม 2567   คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38  DPST CAMP 38  สําหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1-2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส กิจกรรมได้แก่ การบรรยายพิเศษ “การใช้ AI กับงานทางวิทยาศาสตร์” โดย รศ. ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพแฟชั่นจากชุดค่าย  กิจกรรมถาม-ตอบ สสวท. พบนักศึกษาทุน  พร้อมตอบข้อซักถาม

รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดค่ายว่า “จากกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันมาตลอด 1 สัปดาห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่ดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้มีการสร้างเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกัน เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ จากกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม ได้เห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา ได้เห็นชุมชนแล้วเราก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปคิดวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆให้กับชุมชน คิดไอเดียต่างๆในการที่จะแก้ปัญหาที่พบ  ในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยของเราจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ไม่สูญหาย รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”