นักวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้ความรู้เรื่องการผลิตดินปลูก โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

วันที่ 3 พ.ค. 2567 ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการปุ๋ยจุลินทรีย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช และ ดร.พรระพี สารินทร์ ผู้ได้รับทุน ทุนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานโครงการพระราชดำริ อพ.สธ.-มข. และสนับสนุนการดำเนินงานโดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้เรื่องการผลิตดินปลูก โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่จัดหาได้ง่ายในครัวเรือน ในพื้นที่ อบต บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เช่นดินนา ฟางข้าว แกลบ มูลวัว และเศษใบไม้แห้ง เป็นต้น มาสาธิตการหมักผสมรวมกัน ผลิตเป็นดินปลูก เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อดินปลูกผสมกับดินธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้กับเจ้าหน้าที่ อบต บ้านกง และตัวแทนชาวบ้านกง เข้าร่วมรับความรู้ และสังเกตการณ์ในครั้งนี้