• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดำเนินงานโครงการ

0

1

2

3

  • สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานใน มข.

0

1

2

3

  • ขั้นตอนการเสนอของบสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนจากรัฐ/เงินรายได้