กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  พร้อมคณะครูจำนวนกว่า 90 คน  ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “การย้อมสีแบคทีเรียและศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม SciLab” และสาขาวิชา ฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การใช้ออสซิลโลสโคป” ณ อาคาร Sc.07 และอาคาร Sc.08