บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พร้อมคณะครู กว่า 90 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ และการตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การไทเทรตกรด-เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน”  สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน” ณ อาคาร Sc.08