บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูจำนวนกว่า 100 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส” สาขาวิชาเคมี หัวข้อ “เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี” “การสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์โดยใช้สมบัติกรดเบส” ณ อาคาร Sc.08 และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “จุลชีววิทยาของโยเกิร์ตและการผลิต” ณ อาคาร SC.07