การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น

วันที่ 9-10  กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูจำนวน 107 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสังเคราะห์ด้วยแสง “กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง”  และ “การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส”    สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “เวอร์เนียและไมโครมิเตอร์” “การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์” “การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน” และ “การสั่นของคลื่นในเส้นเชือก” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “สมการไอออนิก“ “การหาสูตรโมเลกุลของเกลือไฮเดรต” “การหาคงที่สมดุลเคมี” และ “ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์“ ณ อาคาร SC.08 สาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดโปรตีนจากพืชและเนื้อเยื่อสัตว์และการวิเคราะห์รูปแบบและขนาดของโปรตีนด้วยเทคนิค  Sodium dodecyl  sulfate polyacrylamide gel (SDS-PAGE)” ณ อาคาร Sc.07