การบริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 2-3  กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี พร้อมคณะครูจำนวน 34 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  3  สาขาวิชาได้แก่ สาขาจุลวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “เทคนิคปราศจากเชื้อสาหรับงานทางจุลชีววิทยา” ณ ห้อง 7109 อาคาร Sc.07  สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่ออากาศ” และสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม ” ณ อาคาร Sc.08

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  จ.สกลนคร พร้อมคณะครูและนักเรียน จำนวน 60 คน รับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ณ ห้อง 9108 อาคารวิทยวิภาส  สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาค่าคงที่สมดุลเคมี” สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอ (Chromosomal DNA) ของแบคทีเรีย และตรวจคุณภาพด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง” และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม SciLab” ณ อาคาร Sc.08

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย จำนวน 74 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “สมดุลเคมี” และสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอ และการตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้”  ณ อาคาร Sc.08