คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 10  มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูจำนวน 110 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “แรงและการรวมแรง”และ“การสั่นของคลื่นในเส้นเชือก” ณ ห้อง 8205

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  ในหัวข้อ “การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ รอยปาก และการวิเคราะห์ การจำแนกกรุ๊ปเลือด” ณ ห้อง 8105 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.08