นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้าทุนเรียนต่อสาขาวิชา High Energy, Cosmology and Astroparticle Physics ณ ประเทศอิตาลี

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ นายฉัตรทอง ยุบลพันธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล และ รศ. ดร.ดริศ สามารถ) ในโอกาสได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจาก The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (The Abdus Salam ICTP) ในสาขาวิชา High Energy, Cosmology and Astroparticle Physics ประจำปี 2024

สถาบัน The Abdus Salam ICTP เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของโลกทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1964 โดยนักฟิสิกส์รางวัลโนเบล Abdus Salam ผู้มีส่วนสำคัญในการค้นพบแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค โดยความมุ่งมั่นของ Salam ที่เชื่อว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติทำให้สถาบันเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญทางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศกำลังพัฒนา ในปัจจุบันสถาบันมีงานวิจัยที่สำคัญทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในหลากหลายสาขา อาทิเช่น ฟิสิกส์อนุภาค จักรวาลวิทยา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์เชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของระบบโลก และวิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงปริมาณ

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/DepartmentOfPhysicsKKU