คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

ผศ. ดร.จินดารัตน์   เอกประเสริฐ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567  มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567