บุคลากรประเภทวิชาการ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ ที่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 และได้ผ่านการประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 (CUPT Internal Program Assessor) (AUN-QA)