คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

รศ. ดร.สุวัตร นานันท์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567