โครงการ วมว.-มข

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
2 เอกสารแนบท้าย 1 (เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนฯลฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
3 เอกสารแนบท้าย 2 (เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนฯลฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
4 เอกสารแนบท้าย 3 (เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนฯลฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 )
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด

สมัครสอบคัดเลือก

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา Click !
สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว.
2 กำหนดการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2562
3 วีดีทัศน์ชี้แจงการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2562 Click !
4 เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม – 4 มกราคม 2562) Click !
5 ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าสอบ รอบสอง โครงการ วมว.-มข.
6 เอกสารรายงานตัวเข้าสอบรอบสองโครงการ วมว.-มข.
7 ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
8 ผังที่นั่งสอบรอบสองโครงการ วมว.-มข.
9 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
10 กำหนดการการประชุมชี้แจ้งการเข้าศึกษาโครงการ วมว.-มข.  
  - กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
  - กำหนดการประชุมนักเรียน  
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.- มข. (ผ่านการสอบรอบสอง)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลสอบรอบสองโครงการ วมว. – มข.
2 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโครงการ วมว. – มข.
3 เอกสารสาหรับมอบตัว
  3.1 เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
  3.2 ใบมอบตัวนักเรียน
  3.3 สัญญามอบตัว
  3.4 เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว
  3.5 รายการเอกสารประกอบการทาสัญญามอบตัว
4 ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบตัว