โครงการ วมว.-มข


รายละเอียดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
2 กำหนดการประชุมมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4 โครงการ วมว.-มข.
ประจำปีการศึกษา 2565
3 รายการเอกสารประกอบการมอบตัว
4 เอกสารยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์
5 ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
6 สัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7 เอกสารแนบท้ายสัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3
9 ข้อปฏิบัติของนักเรียนหอพักต้นกล้ากัลปพฤกษ์
10 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร  

รายละเอียดสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มข. (รอบสอง)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565)
2 กำหนดการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบรอบสอง โครงการ วมว. - มข.
ประจำปีการศึกษา 2565
3 ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข
4 ยืนยันการเข้าสอบรอบสอง ได้ที่นี่ Click !
5 เอกสารใบรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
6 ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
7 ผังห้องสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
8 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
9 กำหนดการประชุมชี้แจง
ประชุมผู้ปกครอง : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประชุมนักเรียน : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น.
แบบออนไลน์ทางเพจ Facebook : SCiUS KKU
Click !
10 แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของผู้สมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 3” รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2565  
11 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าสอบ กรณีผู้เข้าสอบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น Click !

รายละเอียดสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มข. (รอบแรก)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 เว็บไซต์การเลือกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Click!
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีไม่มีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง (ลงวันที่ 14 /1/65) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
3 รับชมวีดีโอการเลือกโรงเรียน “กรณีมีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง” Click!
4 รับชมวีดีโอการเลือกโรงเรียน “กรณีไม่มีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง” Click!
5 ประกาศ เรื่อง "แก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 (ลงวันที่ 4/1/65)
6 ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การตรวจควบคุมโรคก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 Click !
7 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงวันที่ 3/11/64)
8 ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (ลงวันที่ 23/7/64)

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข) ได้ที่ : https://scius.kku.ac.th
FACEBOOK SCiUS KKU : https://www.facebook.com/sciuskku
- Email : scius_kku@kku.ac.th
- เบอร์โทรศัพท์ : สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (ศึกษาศาสตร์) 080-4010744
สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (มอดินแดง) 099-2032111