แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

ลำดับ รายการ แบบฟอร์มที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
2 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
3 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
6 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Proposal)
8 แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
10 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา