คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับ คู่มือ ลิงค์
1 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Click!
2 หลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Click!
3 การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องโครมาโทกราฟี่ แบบของเหลวสมรรถนะสง (HPLC) Click!
4 การวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน :รุ่น TECNAI G2 20 STWIN Click!
5 การวิเคราะหตัวอยางโดยใชเครื่อง Circular Dichroism Spectrometer (CD) Click!
6 คู่มือการกำจัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ Click!
7 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ Click!
e-book
8 ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Click!
9 ขั้นตอนการรับบริการด้านธุรการ สาขาวิชาสถิติ Click!
10 ขั้นตอนการใช้ห้องเรียน ห้องสืบค้น ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาสถิติ Click!