การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 สำเนาหนังสือบันทึกข้อความ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (อว 660203/476 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565)
2 สำเนาคำสั่ง มข. ที่ 1238/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3 สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1 , 2 และ 3 /2565)
4 สำเนาคำสั่ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ 1 และ 2 /2565)
5 สำเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 - เฉพาะการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
6 สำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558
7 สำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
8 สำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธิการติดตามและผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 2563
9 สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2565) เรื่อง วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีดิจิทัล
10 สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 5 /2565) เรื่อง แบบเสนอประวัติผู้ที่แสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
# สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์