การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 สำเนา หนังสือบันทึกข้อความ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว 660203/1298 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2 สำเนา คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4849/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3 สำเนา คำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4 สำเนา คำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5 สำเนา ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1/2564) เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6 สำเนา ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2/2564) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7 สำเนา ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
8 สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 เฉพาะการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
9 สำเนา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558
10 สำเนา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
11 สำเนา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธิการติดตาม และผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563
12 สำเนา ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4/2564) เรื่อง วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีดิจิทัล
13 สำเนา ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 5/2564) เรื่อง แบบเสนอประวัติผู้ที่แสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
14 สำเนา ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 6/2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์