ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” ประจำปี พ.ศ. 2565


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ  ศ. วุฒิสาร ตันไชย  ​ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. วุฒิสาร ตันไชย ​ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564

ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563