ติดต่อ

  • คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-202372 ต่อ 115, 159 หรือ 084-6001149
  • เว็บไซต์ https://www.sc.kku.ac.th/