อำนาจหน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ


(1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) กำหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในงบประมาณของคณะ
(3) ให้ความเห็นชอบระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตฐานการศึกษาของคณะ
(6) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุนในคณะต่อมหาวิทยาลัย
(7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรประเภทสนับสนุน
(8) ให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา
(9) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย


(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558)