รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TPhO23)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TPhO23) ได้แก่

1. นายสิรวิชญ์ คุณารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

2. นายธนดล อาจชมภู โรงเรียนสารคามพิทยาคม

3. นางสาวอิ่มสุข พูนวศิน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

4. นายพระนาย สีดาเสถียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

5. นางสาวโรส อะหมะดี พีรซะหีด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

6. นายกีรติธรณ์ โฮซิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล