รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข.ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TAO21)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TAO21) ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

2. เด็กชายจิรเดช กุลกระจ่าง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. เด็กชายกณกณ์ แก้วดี โรงเรียนสิรินธร

4. เด็กชายปัณณ์ อุส่าห์ดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

5. เด็กชายณภัญ วรวงศ์เทพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

6. เด็กชายรัชพล จำปาหอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นางสาวอภัทชา พูลผล โรงเรียนเอกปัญญา

2. นางสาวญาณภัทร์ วรรณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

3. เด็กหญิงณัฐรินีย์ สิงห์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

4. นายกันตภัสส์ จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา

5. นายลีโอนาร์โด ฐิติธาดา เพเดอร์เซน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. นายกันตินันท์ ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา