ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2567

รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ห้องวังเลิศ อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการ SCiKKU+ ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์และเพื่อเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต

ในปีการศึกษา 2567 นี้ มี การจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งปริญญาระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 1) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 2) การตลาด 3) การจัดการโลจิสติกส์ 4) การจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม 5) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสตาร์ทอัพ โดยนักศึกษาเรียน 2 หลักสูตรไปพร้อม ๆ กัน ในระยะเวลา 4.5 – 5 ปี เป้าหมายเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักบริหารมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ในการบริหารอย่างมืออาชีพ สามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในทั้งสองวิชาชีพได้  ในครั้งนี้เป็นปีการศึกษาแรกที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในโครงการทั้งสิ้น 12 คน