โครงการกำจัดสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 22  มิถุนายน 2567  เวลา 08.00-14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการกำจัดสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วและของเสียอันตราย ที่ใช้ในภายในห้องปฏิบัติการต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ให้มีเหลือค้างอยู่ภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ESPReL Checklist ในองค์ประกอบที่ 3 (ระบบการจัดการของเสีย) ของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”  โดยได้มีกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ การจำแนกประเภทของเสียและการติดฉลากสารเคมีตามเกณฑ์ของศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย การบรรจุสารเคมีและของเสียอันตรายลงในภาชนะที่สะดวกต่อการจัดเก็บและการขนส่ง และการส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งในปีนี้ มีสารเคมีและของเสียอันตรายที่ส่งกำจัดเป็นจำนวน 3,030.4 กิโลกรัม