กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 14  มิถุนายน 2567  คณะวิทยาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567  ณ ห้อง วิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส    เวลา 08.30-12.00 น.  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมจำนวนกว่า 600 คน

โดยมี   ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธาน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหาร  หัวหน้าสาขาวิชา  ประธานหลักสูตร  และคณาจารย์ผู้มาร่วมต้อนรับ

“ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ในการศึกษาหาความรู้ในอีก 4 ปีข้างหน้าอาจารย์ก็หวังว่า อยากจะเห็นทุกคนในที่นี้ เป็นบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์  สิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนให้มากๆนั่นก็คือความอดทน ความมุ่งมั่นความรับผิดชอบที่มีกับหน้าที่ของตัวเองในการเรียน นอกจากการศึกษาแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วมกับทางคณะหลายๆกิจกรรม พยายามวางแผนในการใช้ชีวิตให้เป็นระบบ  สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะสำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งเอาไว้  ดังที่ผู้ปกครองทุกท่านทุกคนได้ตั้งไว้  ขอให้มีความสุขกับการเรียน  การใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใต้ร่วมจำปาของคณะวิทยาศาสตร์  นำความรู้ที่ได้เหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันและขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการ” คณบดีกล่าว

ต่อมา  คุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล  (กรรมการผู้จัดการ Bangkok Molecular Genetics Company Limited) นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำเครือข่ายของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการการ   ได้แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร SCiKKU+  และข้อมูลในด้านอื่นๆ พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปยังสาขาวิชาของตนเองเพื่อรับการปฐมนิเทศในส่วนของสาขาวิชาต่อไป