กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567  13.00-15.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ณ  ห้อง วิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวนกว่า 70 คน  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มี หัวหน้าสาขาวิชา  คณาจารย์ ผู้แทนสาขา ร่วมต้อนรับ  ต่อมา รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำบุคลากรงานบริการการศึกษาที่จะสามารถติดต่อประสานงานช่วยเหลือด้านวิชาการและเรื่องต่าง ๆ ได้ ต่อมา นางสาวนฤนาท คุณธรรม นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ได้แนะนำการลงทะเบียน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเดินทางไปยังสาขาวิชาของตน เพื่อรับการปฐมนิเทศในส่วนของสาขาวิชาต่อไป