คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส  มี ผู้ปกครอง นักศึกษา ร่วมงานกว่า 100 คน  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อมา คุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล (กรรมการผู้จัดการ Bangkok Molecular Genetics Company Limited) นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ปกครอ ง  รวมถึงแนะนำเครือข่ายของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. โดย ผ่านทางระบบ Video Conference  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร SCiKKU+  พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนที่จะพาผู้ปกครองเดินทางไปเยี่ยมชมสาขาวิชาต่อไป