นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 6 คน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21) ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายมงกุฏเพชร ปากเสนาะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
🥈เหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่
– นายมงกุฏเพชร ปากเสนาะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
– นายดรุสรณ์ ภาระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
🥉เหรียญทองแดง 4 รางวัล ได้แก่
– นายเนติภูมิ ดวงเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
– นายจุลศักดิ์ ดาดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
– นายธีร์ ม้าทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
– นางสาวฌิโนทัย ไชยยันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
ภายใต้การควบคุมทีมโดย
– ผศ. ดร.ศกุลตลา นิลแก้ว
– อ. ดร.อนุวัตร อมตฉายา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น