คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัด SCi Show & Share 2024 บุคลากรประเภทสนับสนุน โชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  เวลา  08.30 – 15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรม SCi Show & Share 2024  แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน บุคลากรประเภทสนับสนุน  ณ ห้องวิทยวิภาส 1  อาคารวิทยวิภาส  มีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการ บุคลากรประเภทสนับสนุนร่วมงาน  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรประเภทสนับสนุนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน สร้างนวัตกรรมการทำงานรูปแบบใหม่  เพิ่มคุณค่าของงานในตำแหน่งต่างๆ  สร้างเครือข่ายการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส่งเสริมบุคลากรประเภทสนับสนุน ได้มีการนำงานประจำที่เกิดปัญหา อุปสรรค  มาคิดแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงาน  เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีพึงพอใจสูงสุด

กิจกรรมในงาน มีการนำเสนอผลงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน ในรูปแบบโปสเตอร์  โดยแบ่งออกเป็น

งานเชิงพัฒนาจำนวน  3  ผลงาน ได้แก่

 1. “การปรับปรุงคุณภาพถังเรซินเพื่อผลิตน้ำดีไอใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมี” โดย คุณจิรพงศ์ เพรงมา พนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดสาขาวิชาเคมี
 2. “การจัดการข้อมูลด้านบัญชีรายรับ -รายจ่ายโครงการเสริมความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยคุณปริฉัตร สิงหาปัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดงานคลังและพัสดุ
 3. “ระบบการจัดการข้อมูลการบริหารการจัดทำชุดข้อสอบ สาขาวิชาคณิตศาสตร์” โดยคุณธีระเดช ธนะภวา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานวิจัยจำนวน  3  ผลงาน ได้แก่

 1. การลดความล่าช้าในการบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ด้วยระบบสารสนเทศจัดการงบลงทุน”  โดยคุณสุคนธ์  บุญจันทร์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ  และคุณฉัตรปรินท์  ปานสุขรดา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สังกัดงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. “ระบบการบริหารจัดการข้อมูลรายรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยคุณศศิมา สิมะโรจนา นักบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ และคุณธีระเดช ธนภวา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3. “การพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
  โดยคุณธันยรัศมิ์ ผุริจันทร์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และคุณบังอร ละเอียดออง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา

นอกจากนี้ ในงานยังมี กิจกรรม Flash Talk  ของผู้นำเสนอผลงานทั้ง 6 ท่าน  และกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัย/งานวิจัยสถาบัน (R2R) ร่วมกับตัวแทนบุคลากร พร้อมตอบข้อซักถาม ผุ้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่

 1. คุณวิรัตน์ พรมหา                 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 2. คุณสุคนธ์ บุญจันทร์            นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ
 3. คุณธีระเดช ธนะภวา            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 4. คุณธนากร โคธิเสน             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 5. คุณวัชราภรณ์ เขียวสด        พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน
 6. คุณเพ็ญพักตร์ คำแก้ว        นักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
 7. คุณธันยรัศมิ์ ผุริจันทร์         นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 8. คุณบังอร ละเอียดออง        นักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
 9. คุณฐิติมา พรหมจักร์           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 10. คุณธีรนุช หาญโสภา          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ดำเนินรายการโดยคุณสุทธิดา เศรษฐมาตย์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภายหลังการเสวนา ได้มีการมอบรางวัลการนำเสนอผลงานดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานเชิงพัฒนา ได้แก่   คุณธีระเดช ธนะภวา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  คุณปริฉัตร สิงหาปัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดงานคลังและพัสดุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  คุณจิรพงศ์ เพรงมา พนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  สาขาวิชาเคมี

รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานวิจัย และรางวัลผลโหวตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  คุณสุคนธ์  บุญจันทร์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ  และคุณฉัตรปรินท์  ปานสุขรดา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สังกัดงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  คุณธันยรัศมิ์ ผุริจันทร์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  และคุณบังอร ละเอียดออง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  คุณศศิมา สิมะโรจนา นักบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ  และคุณธีระเดช ธนภวา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์