คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากร รับทราบบทบาท สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของตนเอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น.  ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพบปะบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรประเภทวิชาการ บุคลากรประเภทสนับสนุน เข้าร่วมกว่า  50 คน  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  กิจกรรมมี การแนะนำหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  สิทธิการลาของบุคลากร  การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น  การประเมินทดลองงาน โดย ผศ. ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  นางสาวธารารัตน์  ภูศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  การแนะนำแหล่งทุนวิจัยและสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย โดย  รศ. ดร.รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน โดย  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมตอบข้อซักถาม

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้มีการพัฒนาตนเองในด้าน ทักษะต่างๆ พัฒนาความรู้ ความก้าวหน้า ความสามารถในการปฏิบัติงาน รับทราบในบทบาท ความรับผิดชอบ รับทราบสวัสดิการ สิทธิประโยชน์  และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง