สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มอบเครื่องกรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศที่ประดิษฐ์โดยนักวิจัยสถาบัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข จ.ขอนแก่น

วัน 1 มีนาคม 67  ศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน พร้อมด้วย มี รศ.ดร. ธีรศักดิ์ คำวรรรณะ, รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล, ผศ.ดร. วิรัตน์ เจริญบุญ, นายณัฐวัฒน์ รัชพลทวีสิน ผู้ช่วยนักวิจัย และนายสุธีพร คิดถาง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปมอบเครื่องกรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศ ที่ประดิษฐ์โดยนักวิจัยสถาบัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ ฯ