รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ TChO20

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TChO20) ได้แก่

1. นายธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2. นายจิตติพัทธ์ จันทร์เรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
3. นายอานนท์ อันทะรินทร์ โรงเรียนวาปีปทุม
4. นายคิมห์ ผูกพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
5. นายวุฒิชาติ แซ่เอียว โรงเรียนสารคามพิทยาคม
6. เด็กชายธนธรณ์ สัตยาวิรุทธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย