หลักสูตรปริญญาเอก

❑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2564 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 2565 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา ชีวเคมี

สาขาวิชา ชีวเคมี
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) 2566 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-

❑ สาขาวิชา ฟิสิกส์

สาขาวิชา ฟิสิกส์
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2566 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2561 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย 2566 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2561 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2565 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา จุลชีววิทยา

สาขาวิชา จุลชีววิทยา
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2565 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา ชีววิทยา

สาขาวิชา ชีววิทยา
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2565 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (นานาชาติ)
2566 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 2561 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-

❑ สาขาวิชา เคมี

สาขาวิชา เคมี
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 2566 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-