คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จ.มหาสารคาม และโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จ.มหาสารคาม พร้อมคณะครูจำนวน 95 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  3  สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ปริมาณสัมพันธ์” และ “การไทเทรตกรด-เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน” ซึ่งปฏิบัติการนี้นักเรียนได้ทำการตรียมสารละลายเบสด้วยตนเอง จากนั้นไทเทรตหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายเบสที่เตรียมได้ และนำสารละลายเบสที่เตรียมได้ไปไทเทรตกับสารละลายตัวอย่างน้ำส้มสายชูเจือจาง จึงสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของกรดแอซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นตัวอย่างที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันได้ ในการทำปฏิบัติการนี้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการชั่งสารแบบผลต่าง การปิเปตสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส และการเจือจางสารละลายตัวอย่างน้ำส้มสายชู ณ ห้อง 8606 , 8608 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย” และ “การใช้ออสซิลโลสโคป”  ณ ห้อง 8204 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08 สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์”  ณ ห้อง 3110 อาคาร Sc.07

คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ   พร้อมคณะครูจำนวน 60 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์  ในหัวข้อ  “การสั่นของคลื่นในเส้นเชือก” “การวัดความหนืดของของเหลว” ณ ห้อง 8204 8205  สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาค่าคงที่สมดุลเคมี” ณ ห้อง 8606 8608 สาขาวิชาชีววิทยา  ในหัวข้อ “การใช้กล้องจุลทรรศน์และเซลส์ของสิ่งมีชีวิต” ณ ห้อง 8321  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08