คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูจำนวน 70  คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  2  สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การไทเทรตกรด-เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน” และ “การสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์โดยใช้สมบัติกรดเบส” ณ ห้อง 8806 และห้อง 8808 และสาขาวิทยาศาสตร์บูรณาการในหัวข้อ  “การปฏิบัติการทางดีเอนเอ” เป็นการบรรยายความรู้พื้นฐานและทำปฏิบัติการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ เน้นให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือไมโครปิเปต ทดลองสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเส้นผม เลือด หรือขี้ไคลเป็นต้น และวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้ด้วยแผ่นเจลภายใต้สนามไฟฟ้า นักเรียนเห็นการแยกขนาดของดีเอ็นเอภายใต้แสงยูวี ช่วงท้ายของกิจกรรมนักเรียนได้สนุกกับการทำแบบทดสอบรูปแบบใหม่ที่สนุกผ่านโปรแกรม quizizz และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการทำแบบทดสอบ ณ ห้อง 8305  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08