คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์  พร้อมคณะครูจำนวน 97 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “แรงและการรวมแรง” “การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์” และ “ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย” ณ ห้อง Sc.8204,8205  สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี” “ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์” และ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” ณ ห้อง Sc.8606,8608,8806  สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การทดสอบสารอาหาร” ณ 8321 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  SC.08  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “เทคนิคปราศจากเชื้อสำหรับงานทางจุลชีววิทยา”  “การย้อมสีแบคทีเรียและศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์”  ณ ห้อง 7109  สาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ชนิดของกรดอะมิโนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ” “การสกัดโปรตีนจากพืชและเนื้อเยื่อสัตว์และการวิเคราะห์รูปแบบและขนาดของโปรตีนด้วยเทคนิค sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel (SDS-PAGE) และหัวข้อ “ไดอะไลซิส (Dialysis) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน โดยการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (permeable membrane) ซึ่งครั้งนี้นักเรียนได้ศึกษาการทำไดอะไลซิสสารตัวอย่างที่มีโปรตีนไข่ขาวและน้ำตาลกลูโคสเป็นส่วนผสม และติดตามผลการทดลองด้วย Benedict’s test และ Biuret test ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าเทคนิคไดอะไลซิสสามารถแยกอนุภาคของโปรตีนไข่ขาวและน้ำตาลกลูโคสในสารตัวอย่างได้จริง ณ ห้อง 7326,7329 อาคาร Sc.07