คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17-18  มิถุนายน 2566  คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูจำนวน 75  คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  3  สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหาดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เลนส์นูนและกระจกเงาราบ” เป็นการทดลองที่จะนำไปใช้ในเรื่องของแสงที่เดินทาง และการหักเหของแสง เพื่อหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน หาความยาวโฟกัสของเลนส์ของเหลว หาดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เลนส์นูนและกระจกเงาราบ เพื่อนำไปทำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางแสงเช่น แว่นตา หรือเลนส์ที่เกิดจากวัสดุต่างๆ ได้ ณ ห้อง 8205 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08

สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ศึกษาและทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์”  ซึ่งเป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบเคมีอินทรีย์ที่ใช้การสังเกต โดยการเปลี่ยนสี การตกตะกอน การเกิดก๊าซที่เกิดขึ้น ทำให้ทราบเบื้องต้นว่าสารเคมีอินทรีย์เป็นประเภทใด เพื่อประโยชน์ในการแยกสารและการทดลองต่อ  ณ ห้อง 8808 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08

และสาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” ซึ่งบทปฏิบัติการนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญทางชีวเคมี ทำให้สามารถเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอและตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตได้ เป็นเทคนิคที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทางการแพทย์ การเกษตร และนิติวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสารพันธุกรรม อย่างแพร่หลาย  ณ  ห้อง 7326,7329   ชั้น 3 สาขาวิชาชีวเคมี อาคาร Sc.07