คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

บุคลากรประเภทวิชาการ
อ.ดร.นรรฏธวรรณ ประสงค์ธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
เริ่มปฏิบัติงาน 27 มิถุนายน 2567

อ.กมลรัตน์ คูบุบผา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถิติ
เริ่มปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2567

บุคลากรประเภทสนับสนุน
นายอภิชาต มณีสาย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2567