กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม


หัวหน้ากลุ่มวิจัย: ศ.ดร. อรุณรัตน์   ฉวีราช

     ดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ พิษวิทยา และสิ่งแวดล้อม

     This research group uses genetics to explore the diversity of living things, genetics diversity and toxicology of the environment.

Link Website: