ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย: ศ.ดร. สุจิตรา   ยังมี

        ดำเนินการด้านออกแบบ สังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และศึกษาสมบัติหน้าที่ของวัสดุชนิดใหม่ พัฒนาเทคนิคการเตรียมและปรับแต่งวัสดุ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุให้ดีขึ้นและมีศักยภาพเพียงพอในการประยุกต์ใช้งานในอนาคต

        MCRC research is focusing on three areas: (1) molecular functional materials, (2) polymers and organic-inorganic hybrid materials and (3) modified inorganic materials aiming at developing new and novel functional materials for applications including; adsorption and separation, catalysis, chemical and biological sensors, analytical applications in food and environment, biological activities, and materials for magnetics, dielectric and magnetoelectric. The developing of research methodology and new synthesizing methods along with the insight in investigations on these functional properties are crucial to acquire the well-designed materials with notably innovative applications. Apart from developing the new materials, one of the MCRC goals is to build strong research networks among group of senior investigators, young researchers and graduate students associated with MCRC. Beyond the center, MCRC is as well establishing the national and international collaborations to strengthen and promote the research-based knowledge in Materials Chemistry.

Link Website  :  http://matchem.kku.ac.th

Facebook https://www.facebook.com/MCRCKKU/