ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศปพ.)


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย: ศ.ดร. สมปอง   คล้ายหนองสรวง

    ดำเนินการศึกษาแบบบูรณาการ ในเชิงลึกของโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนเอนไซม์หรือเปปไทด์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้ง สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ พร้อมทั้งนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนไปผลิตโปรตีนหรือเอนไซม์ที่มีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

    ProCCI thrives to discover novel proteins, enzymes, and related metabolites that are potentially useful for commercial and industrial purposes. The core strength of our researchers in protein chemistry, molecular biology, enzyme technology, and antimicrobial mechanism enables us to deliver new strategy in reducing cost in industry, adding values for commercialized products, and so forth. The strong connection with business sector where the research question originates allows us to expand the research horizon resulting in useful research outcomes and also high quality graduate students ready for working in both academia and industry.

Link Website: http://proccikku.com/