ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย: ผศ.ดร. อุราวรรณ   จันทร์เกษ

       ดำเนินการเพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียม พัฒนาองค์ความรู้แบบจำลองเชิงพื้นที่จากสารสนเทศหลายประเภทจากการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรระดับท้องถิ่น

       The center’s main objective is to employ geographical information system technology and remote sensing as a tool for providing information useful for area-based planning for the development of the northeast region of Thailand including, evaluation for drought-, flood-, soil erosion risk area; spatial diversity for terrestrial ecosystems; land suitability evaluation for agricultural crops; agricultural land use planning; evaluation for bird flu risk area and more.

Link Website: http://gecnet.kku.ac.th/