กลุ่มวิจัยด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


หัวหน้ากลุ่มวิจัย: ศ.ดร. สมเดช   กนกเมธากุล

ดำเนินการวิจัยด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ