กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม


หัวหน้ากลุ่มวิจัย: ศ.ดร. ปิยะดา   ธีระกุลพิศุทธิ์

     ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกทางสรีรวิทยาการทนเค็มของข้าว ค้นหายีนและศึกษา หน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็ม ค้นหาโปรตีนและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็ม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็ม

     This research group studies Thai rice and its salt tolerance, and how to improve the salt tolerance of rice species, especially jasmine rice, which is a distinctive breed of the Northeast bringing income and fame to the country