คณะวิทย์ มข. ผู้บริหารพบปะบุคลากรและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ: 26 มี.ค. 2564 ข่าวบุคลากร         

          วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ณ  ห้องวิทยวิภาส ๑  ชั้น ๑  อาคาร วิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ 
ผศ.ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีเป็นตัวแทนคณะฯ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและมอบโล่ที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  ต่อมาเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึกจาก ศาสตราจารย์ ทั้ง ๕ ท่าน  ที่ได้เล่าถึงประสบการณ์เส้นทางทำงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  โดยอาจารย์ผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาต่าง ๆมีดังนี้
 

           ศ. ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี   ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
           ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐
  

           ศ. ดร.ธวัช  ช่างผัส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์   ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
          ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

           ศ. ดร.วิทยา  เงินแท้  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี   ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
           ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 

           ศ. ดร.สาธิต  แซ่จึง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์   ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
          ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 

           ศ. ดร.เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์  ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
           ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑

            รับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่